Phore Privacybeleid

<strong>Last Updated: March 22, 2018</strong>

This privacy policy<strong> (“Privacy Policy”)</strong> describes how Phore Blockchain or the Phore Foundation <strong>(collectively, “Phore”)</strong> may collect, use, disclose and process your Personal Data. This Privacy Policy should be read together with the terms of service <strong>(“Terms”)</strong>. Any capitalized expression used but not otherwise defined in this Privacy Policy shall have the meaning given to such expression in the Terms. For reference, <strong>“Personal Data”</strong> has the meaning given to it under the General Data Protection Regulation of 2016 (Regulation (EU) 2016/679) <strong>(“GDPR”)</strong> or the applicable data protection legislation.

1. Algemene informatie

1,1 privacy is van het allergrootste belang bij Phore. Wij erkennen het belang van de bescherming van informatie die is opgeslagen of bestemd is om te worden opgeslagen op onze computers en die betrekking heeft op een individu. De gegevens die wij beschermen ("persoonsgegevens") zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, ook wel een betrokkene genoemd. Bescherming van de privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is een fundamenteel onderdeel van de manier waarop wij zaken doen.

1,2 dit privacybeleid informeert u over de manieren waarop wij uw privacy en de vertrouwelijkheid van persoonsgegevens waarborgen. Wij zijn in overeenstemming met de toepasselijke privacy wetgeving in de landen waarin wij opereren. Dit beleid beschrijft de informatie die we verzamelen, hoe we persoonsgegevens kunnen gebruiken en de omstandigheden waaronder we dergelijke informatie aan derden kunnen bekendmaken.

2. verzamelen van persoonsgegevens

2,1 wanneer u toegang tot of gebruik maken van de Phore site, informatie te verstrekken aan Phore of download een van onze toepassingen (elk, een "service" en collectief, het "platform"), gaat u akkoord met Phore verzamelen, gebruiken, openbaarmaking, verwerking en het delen van uw persoonlijke gegevens met zijn partners, dienstverleners en relevante derde partijen in overeenstemming met dit privacybeleid. In geen geval verzamelen wij ooit een ongecodeerde privé sleutel van u.

2,2 wanneer u het platform of de services opent en gebruikt, doet u dit anoniem zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft te verstrekken. Niettegenstaande, Phore kan verzamelen persoonsgegevens wanneer (i) u contact Phore, of verzoek dat Phore contact met u, om welke reden dan ook, of (II) u uw persoonlijke gegevens aan Phore om welke reden.

2,3 Phore kan gebruik maken van cookies, en andere soortgelijke technologieën om uw gebruikerservaring te verbeteren wanneer u toegang tot de website. Hoewel het gebruik van de voornoemde technologieën niet bedoeld is om persoonlijke gegevens te verzamelen, houdt u er rekening mee dat Phore heeft geen controle over het gebruik van een van de genoemde technologie door derden. U te allen tijde uw browser configureren om de voornoemde technologieën te blokkeren, te verwijderen, te beperken of anderszins te controleren, maar houd er rekening mee dat dit van invloed kan zijn op uw ervaring met het platform en de services.

2,4 Phore kan informatie verzamelen met betrekking tot het algemeen gebruik van het platform, zoals fouten, log informatie over eventuele fouten in de aanvraag en andere aanverwante informatie die relevant zijn voor de levering van Phore van de diensten, met het oog op administratie en Foutanalyse om Phore te helpen zijn diensten te verbeteren.

2,5 als u Phore voorzien van persoonlijke gegevens met betrekking tot een derde partij, door het verstrekken van dergelijke persoonsgegevens aan Phore, verklaart en garandeert u Phore dat u de toestemming van deze derde partij heeft verkregen en zijn geautoriseerd door de derde partij voor de relevante doeleinden.

2,6 u zorgt ervoor dat alle persoonsgegevens die aan Phore worden verstrekt, juist en volledig zijn. Houdt u er rekening mee dat het niet kan leiden tot, onder andere, Phore niet in staat om te reageren op uw verzoek.

2,7 u uw toestemming te allen tijde intrekken na het geven van een redelijke kennisgeving door het indienen van uw verzoek aan [email protected] Na de intrekking van uw toestemming zal Phore uw persoonsgegevens niet meer verzamelen, gebruiken of vrijgeven, tenzij de toestemming opnieuw wordt verkregen. De intrekking van uw toestemming kan echter resulteren in bepaalde gevolgen. In bepaalde gevallen kan Phore niet in de positie blijven om zijn diensten aan u te verstrekken.

3. doeleinden voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens

Elke verzameling, gebruik en openbaarmaking van uw persoonsgegevens door Phore is voor het doel van het verstrekken van klanten of technische ondersteuning aan u alleen.

4. beperkingen

Phore zal uw persoonsgegevens alleen verzamelen, gebruiken of vrijgeven voor zover dit nodig is voor de doeleinden beschreven in dit privacybeleid en voor zover toegestaan door de lokale wetgeving.

5. openbaarmaking en delen van uw persoonsgegevens

5,1 Phore zal redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde bekendmaking.

5,2 Phore kan uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden (bv. filialen, service-of ondersteunings agenten) die zich bezighouden met het verlenen van diensten aan Phore of die Phore helpen in de loop van haar bedrijfsvoering. In het geval Phore zo openbaart persoonsgegevens, zal deze derden alleen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens voor zover dat nodig is om hun functies uit te voeren en Phore zal toezicht houden op deze dienstverleners om te zorgen voor het veilig beheer van persoonlijke Gegevens.

5,3 Phore behoudt zich het recht voor om uw persoonsgegevens te onthullen in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving.

5,4 Phore verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden.

5,5 in het geval dat Phore in het bezit is van persoonlijke gegevens, kan Phore dergelijke persoonsgegevens overdragen, opslaan, verwerken of behandelen buiten Gibraltar. Daarbij zal Phore blijven voldoen aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

5,6 opslag van persoonsgegevens die aan Phore worden verstrekt, wordt opgeslagen in overeenstemming met de toepasselijke wetten van de jurisdictie van de betrokkene op veilige locaties in de EU. Phore heeft ervoor gezorgd dat er passende veiligheidsnormen bestaan met betrekking tot de bescherming, vertrouwelijkheid en beveiliging van gegevens. Met betrekking tot de betrokkenen in de EU, Phore, indien nodig, registers met passende nationale gegevens beschermings-en informatie beschermingsautoriteiten. Phore zorgt er ook voor dat de gegevens worden bewaard op een wijze die voldoet aan de eisen van het nationale recht van een lidstaat van de Europese Unie die uitvoering geeft aan de GDPR. Het GDPR verstrekt verplichtingen inzake de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

6. bescherming van uw informatie

6,1 Phore zal redelijke maatregelen nemen om uw persoonsgegevens (indien aanwezig) in zijn bezit of controle te beveiligen en te beschermen door redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om ongeautoriseerde toegang, verzameling, gebruik, openbaarmaking, wijziging, verwijdering of soortgelijke Risico's te voorkomen. aan persoonsgegevens.

6,2 Niettegenstaande kan Phore de veiligheid van de informatie die u aan Phore via internet of het platform verzendt, niet garanderen en is zij niet aansprakelijk voor eventuele verliezen die voortvloeien uit ongeoorloofde verzameling, gebruik of openbaarmaking van persoonsgegevens.

7. retentie

Phore verzamelt en behoudt persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid zolang dit noodzakelijk, vereist of relevant is voor zakelijke of juridische doeleinden.

8. toegang en correctie

U vragen om toegang of correctie van uw persoonlijke gegevens gehouden met Phore. Phore behoudt zich het recht voor om een vergoeding in rekening te brengen voor de behandeling van uw verzoek om toegang, en deze vergoeding zal afhangen van de aard en de complexiteit van uw verzoek.

9. sites van derden

Het platform kan links bevatten naar andere websites van derden. Deze privacy policy is alleen van toepassing op dit platform en de websites van derden zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid. Uw toegang tot deze websites is voor uw eigen risico, en Phore raadt u aan het privacybeleid (en dergelijke andere beleidslijnen) met betrekking tot dergelijke websites van derden te herzien.

10. wijzigingen in de privacy policy

10,1 Phore kan dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen voor de naleving van de toepasselijke wetgeving en voor consistentie met de wijze waarop Phore uw persoonsgegevens behandelt.

10,2 elke gewijzigde Privacy Policy zal worden geplaatst op deze pagina, en effectief met ingang van deze datum van terbeschikkingstelling. Door de toegang tot het platform of het gebruik van de diensten na een dergelijke gewijzigde privacy policy is gepost, wordt u geacht te zijn overeengekomen en ingestemd met een dergelijke herziene privacybeleid.