Zasady ochrony prywatności aplikacji Phore

<strong>Last Updated: March 22, 2018</strong>

This privacy policy<strong> (“Privacy Policy”)</strong> describes how Phore Blockchain or the Phore Foundation <strong>(collectively, “Phore”)</strong> may collect, use, disclose and process your Personal Data. This Privacy Policy should be read together with the terms of service <strong>(“Terms”)</strong>. Any capitalized expression used but not otherwise defined in this Privacy Policy shall have the meaning given to such expression in the Terms. For reference, <strong>“Personal Data”</strong> has the meaning given to it under the General Data Protection Regulation of 2016 (Regulation (EU) 2016/679) <strong>(“GDPR”)</strong> or the applicable data protection legislation.

1. Informacje ogólne

1,1 prywatność jest sprawą najwyższej wagi w Phore. Uznajemy znaczenie ochrony informacji, które są przechowywane lub mają być przechowywane na naszych komputerach i które odnosi się do osoby. Dane, które chronimy ("dane osobowe") to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, czasami zwanej osobą, której dane dotyczą. Ochrona prywatności i poufność danych osobowych jest podstawowym elementem sposobu prowadzenia działalności.

1,2 Niniejsza Polityka prywatności informuje o sposobach zapewniania prywatności i poufności danych osobowych. Jesteśmy zgodni z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności w krajach, w których działamy. Niniejsza Polityka opisuje gromadzone informacje, w jaki sposób możemy wykorzystywać dane osobowe i okoliczności, w których możemy ujawniać takie informacje stronom trzecim.

2. gromadzenie danych osobowych

2,1 gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony Phore lub korzysta z niej, przesyła informacje do Phore lub pobierze jedną z naszych aplikacji (każda, "usługa" i łącznie "platformę"), wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie, przetwarzanie i udostępnianie swoich danych osobowych z podmiotów stowarzyszonych, dostawców usług i odpowiednich stron trzecich zgodnie z niniejszą polityką prywatności. W żadnym wypadku nie zbieramy od Ciebie nieszyfrowanego klucza prywatnego.

2,2 podczas uzyskiwania dostępu i korzystania z platformy lub usług użytkownik robi to anonimowo bez konieczności poświadczania jakichkolwiek danych osobowych. Niezależnie od tego, Phore może gromadzić dane osobowe, gdy (i) użytkownik skontaktuje się z Phore lub poprosi o kontakt z Phore, z jakiegokolwiek powodu, lub (II) prześle swoje dane osobowe do Phore z jakiegokolwiek powodu.

2,3 Phore może korzystać z plików cookie i innych podobnych technologii, aby poprawić wrażenia użytkownika podczas korzystania z witryny. Podczas gdy wykorzystanie wspomnianych technologii nie jest przeznaczone do gromadzenia jakichkolwiek danych osobowych, należy pamiętać, że Phore nie ma kontroli nad wykorzystaniem jakiejkolwiek z wyżej wymienionych technologii przez osoby trzecie. Użytkownik może w każdej chwili skonfigurować przeglądarkę do blokowania, usuwania, ograniczania lub w inny sposób kontrolowania wspomnianych technologii, ale należy pamiętać, że może to wpłynąć na działanie platformy i usług.

2,4 Phore może gromadzić informacje dotyczące ogólnego korzystania z platformy, takie jak błędy, informacje dziennika dotyczące wszelkich błędów napotkanych w zgłoszeniu oraz inne związane z tym informacje istotne dla świadczenia usług przez Phore, w celu Administracja i analizy błędów, aby pomóc Phore poprawić swoje usługi.

2,5 Jeżeli użytkownik podaje Phore wszelkie dane osobowe dotyczące osoby trzeciej, podając takie dane osobowe Phore, oświadcza i gwarantuje Phore, że uzyskał zgodę takiej osoby trzeciej i jest upoważniony przez stronę trzecią do odpowiednich celów.

2,6 użytkownik ma pewność, że wszystkie dane osobowe przekazane Phore są dokładne i kompletne. Należy pamiętać, że Niezastosowanie się do tego celu może spowodować, między innymi, Phore nie będzie w stanie odpowiedzieć na Państwa prośbę.

2,7 użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie po udzieleniu stosownego zawiadomienia poprzez złożenie wniosku do [email protected]. Po wycofaniu Państwa zgody, Phore nie będzie już zbierać, wykorzystywać ani ujawniać Twoich danych osobowych, chyba że zostanie ponownie uzyskana zgoda. Cofnięcie zgody może jednak spowodować pewne konsekwencje. W niektórych przypadkach Phore może nie być w stanie kontynuować świadczenia swoich usług dla Ciebie.

3. cele gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych

Gromadzenie, wykorzystywanie i ujawnianie Twoich danych osobowych przez Phore jest w celu zapewnienia klientowi lub pomocy technicznej tylko Tobie.

4. ograniczenia

Phore gromadzi, wykorzystuje lub ujawnia dane osobowe użytkownika w zakresie niezbędnym do celów opisanych w niniejszej polityce prywatności oraz w zakresie dozwolonym przez prawo lokalne.

5. ujawnianie i udostępnianie danych osobowych użytkownika

5,1 Phore podejmie odpowiednie kroki w celu ochrony danych osobowych przed nieupoważnionym ujawnieniem.

5,2 Phore może ujawnić Państwa dane osobowe stronom trzecim (np. podmiotom stowarzyszonym, usługom lub pośrednikom), którzy są zaangażowani w świadczenie usług na rzecz Phore lub którzy pomagają Phore w trakcie prowadzenia działalności biznesowej. W przypadku Phore danych osobowych, takie osoby trzecie będą miały dostęp do Twoich danych osobowych wyłącznie w zakresie niezbędnym do pełnienia swoich funkcji, a Phore przeprowadzi nadzór nad takimi usługodawcami w celu zapewnienia bezpiecznego zarządzania osobistymi Danych.

5,3 Phore zastrzega sobie prawo do ujawnienia Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi.

5,4 Phore nie sprzedaje danych osobowych stronom trzecim.

5,5 w przypadku gdy Phore posiada jakiekolwiek dane osobowe, Phore może przekazywać, przechowywać, przetwarzać lub rozpatrywać takie dane osobowe poza Gibraltarem. Czyniąc to, Phore nadal będzie przestrzegał obowiązujących przepisów o ochronie danych.

5,6 przechowywanie danych osobowych dostarczonych do Phore jest przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jurysdykcji podmiotu danych w bezpiecznych miejscach w UE. Phore zapewnił, że istnieją odpowiednie normy bezpieczeństwa dotyczące ochrony, poufności i bezpieczeństwa danych. W odniesieniu do podmiotów danych zamieszkujących w UE, Phore, gdzie jest to wymagane, rejestruje odpowiednie krajowe organy ochrony danych i ochrony informacji. Phore zapewnia również, że dane są przechowywane w sposób, który spełnia wymogi prawa krajowego każdego Państwa Członkowskiego Unii Europejskiej, które GDPR w życie. GDPR zapewnia obowiązki w zakresie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

6. Ochrona informacji

6,1 Phore podejmie odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia i ochrony Państwa danych osobowych (jeśli takie istnieją) w jego posiadaniu lub kontroli poprzez dokonanie racjonalnych uzgodnień dotyczących bezpieczeństwa w celu zapobieżenia nieuprawnionemu dostępowi, gromadzeniu, wykorzystywaniu, ujawnianiu, modyfikacji, usuwaniu lub podobnym zagrożeniom. do danych osobowych.

6,2 bez względu na to, Phore nie może zapewnić bezpieczeństwa informacji przekazywanych Phore przez Internet lub platformę i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikające z nieuprawnionego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania danych osobowych.

7. zatrzymanie

Phore gromadzi i przechowuje dane osobowe zgodnie z niniejszą polityką prywatności tak długo, jak jest to konieczne, wymagane lub istotne dla celów biznesowych lub prawnych.

8. dostęp i Korekcja

Użytkownik może poprosić o dostęp lub dokonać korekty swoich danych osobowych przechowywanych w Phore. Phore zastrzega sobie prawo do naliczania opłat za przetwarzanie Twojego wniosku o dostęp, a taka opłata zależeć będzie od charakteru i złożoności Państwa żądania.

9. strony internetowe osób trzecich

Platforma może zawierać linki do innych stron internetowych osób trzecich. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tej platformy, a witryny osób trzecich podlegają ich własnym zasadom ochrony prywatności. Użytkownik uzyskuje dostęp do tych witryn na własne ryzyko i Phore zaleca zapoznanie się z polityką prywatności (oraz innymi zasadami) dotyczącymi takich witryn internetowych osób trzecich.

10. zmiany w polityce prywatności

10,1 Phore może od czasu do czasu wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz w celu zachowania spójności w sposobie, w jaki Phore zajmuje się Twoimi danymi osobowymi.

10,2 wszelkie zmiany polityki prywatności są zamieszczane na tej stronie i skuteczne od daty wysłania. Kontynuując dostęp do platformy lub korzystając z usług po opublikowaniu takiej zmienionej polityki prywatności, użytkownik uznaje się za uzgodniony i wyraził zgodę na taką zmienioną politykę prywatności.